Privacyverklaring

Privacyverklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Contactgegevens:
www.meetmecoaching.nl
Fokkerstraat 12
3833 LD Leusden
06-55182801

Judith Willems is verantwoordelijk voor gegevensbescherming van Meet Me Coaching. Zij is te bereiken via judith@meetmecoaching.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Meet Me Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Meet Me Coaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:- Aantekeningen van de gesprekken. Deze informatie verstrek je tijdens de coachconsulten om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Meet Me Coaching.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Meet Me Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om training & consulten op maat te geven

Geautomatiseerde besluitvorming
Meet Me Coaching neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Meet Me Coaching) tussen zit. Meet Me Coaching gebruikt hier geen computerprogramma’s of -systemen voor.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Meet Me Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Standaard persoonsgegevens: Fiscale Bewaartermijn – 7 jaar
– Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden online informatie: Zo lang als je zelf ingeschreven wenst te blijven
– Bijzondere persoonlijke gegevens verzameld tijdens consulten: 15 jaar – Wettelijke verplichting voor het bewaren van zorgdossiers

Delen van persoonsgegevens met derden
Meet Me Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld de accountant), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Meet Me Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Meet Me Coaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Corrigeren of verwijderen is alleen mogelijk als dit niet de correctheid van het zorgdossier aantast. Meet Me Coaching is wettelijk verplicht om alle zorgdossiers 15 jaar te bewaren en mag dus nooit een zorgdossier in zijn geheel meegeven. Het (digitale) origineel blijft altijd bij Meet Me Coaching, totdat de bewaartermijn verstreken is.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Meet Me Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar judith@meetmecoaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Meet Me Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Meet Me Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via: judith@meetmecoaching.nl.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in juni 2021.